Czas na aktywność, czas na
#BeActive

26 czerwca 2017

RegulaminRegulamin eliminacji do Konkursu #BeActive Awards 2017
organizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

Zasady ogólne
§1.

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia krajowych eliminacji do Konkursu #BeActive Awards 2017 (zwanych dalej ,,eliminacjami”).

  2. Organizatorem eliminacji (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, a obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Ministra (zwane dalej „MSiT”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14, 00-082 realizujące zadania Narodowego Koordynatora Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce.

  3. Eliminacje stanowią etap wstępny Konkursu #BeActive Awards 2017 (zwanego dalej ,,konkursem”), który jest organizowany i podlega wyłącznie Komisji Europejskiej (KE)
   i Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC). Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/sport/week/awards_en

  4. Celem eliminacji jest wyłonienie trzech najlepszych zgłoszeń w Polsce, które odzwierciedlają ideę „BeActive” („Bądź aktywny”) nawołującą Europejczyków do aktywnego spędzania czasu.

  5. Wyłonione w eliminacjach zgłoszenia z Polski zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i wezmą udział w konkursie razem z pozostałymi zgłoszeniami z całej Unii Europejskiej.

  6. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie:

a) #BeActive Education Award, za inspirowanie przedszkolaków i uczniów do aktywności fizycznej;

b) #BeActive Workplace Award, za inspirowanie pracowników do aktywności fizycznej;

c) #BeActive Local Hero Award, za inspirowanie społeczności lokalnych do aktywności fizycznej.

  1. Zgłoszenia biorące udział w eliminacjach powinny być zrealizowane lub realizowane
   na terytorium Polski, jak również siedziba instytucji biorących udział w eliminacjach powinna znajdować się na terytorium Polski.

Warunki uczestnictwa
§ 2.

 1. Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Education Award mogą być szkoły lub przedszkola, które prześlą do MSiT zgłoszenia spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie.

 2. Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Workplace Award mogą być jednostki organizacyjne, zatrudniające osoby fizyczne na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, które prześlą do MSiT zgłoszenia spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie.

 3. Uczestnikami eliminacji w kategorii #BeActive Local Hero Award są osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat i prześlą do MSiT zgłoszenia spełniające wymagania określone w niniejszym regulaminie.

 4. Uczestnikami eliminacji nie mogą być członkowie jury konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, pracownicy MSiT, jak również krewni i powinowaci do drugiego stopnia tych osób.

 5. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Education Award muszą spełniać następujące warunki:

1) w formularzu zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, należy wykazać, że podejmowane działania i realizowany projekt spełniają kryteria określone na stronie www.etspolska.pl będące podstawą wyboru zwycięzcy;

2) do formularza zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące podjęte działania o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, pozwalającej na druk w formacie A3 w pełnej jakości, opisane w sposób: imię_nazwisko_nrzdjęcia.jpeg lub instytucja_nrzdjęcia.jpeg.

 1. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Workplace Award muszą spełniać następujące warunki:

1) w formularzu zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, należy wykazać, że podejmowane działania i realizowany projekt spełniają kryteria określone na stronie www.etspolska.pl będące podstawą wyboru zwycięzcy;

2) do formularza zgłoszenia należy dołączyć 4 zdjęcia dokumentujące podjęte działanie o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, pozwalającej na druk w formacie A3 w pełnej jakości, opisane w sposób: imię_nazwisko_nrzdjęcia.jpeg lub instytucja_nrzdjęcia.jpeg.

 1. Zgłoszenia w kategorii #BeActive Local Hero Award muszą spełniać następujące warunki:

1) w formularzu zgłoszenia, który stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, należy wykazać, że osoba spełnia kryteria określone na stronie www.etspolska.pl będące podstawą wyboru zwycięzcy;

2) do formularza zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia przedstawiające kandydata i/lub podjęte działanie o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, pozwalającej na druk w formacie A3 w pełnej jakości, opisane w sposób: imię_nazwisko_nrzdjęcia.jpeg.

 1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: etspolska@msit.gov.plw terminie od 30 czerwca do 14 lipca 2017 r. zamieszczając w tytule wiadomości: #BeActive Education Award lub #BeActive Workplace Award lub #BeActive Local Hero Award w zależności od wybranej kategorii oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę instytucji. Do wiadomości należy dołączyć przekazanie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MSiT dla celów związanych z udziałem w eliminacjach i konkursie i promocją Europejskiego Tygodnia Sportu przez MSiT potwierdzenie możliwości wzięcia udziału w uroczystości rozdania nagród (EuropeanWeek of Sport Flagship Event and AwardsCeremony) 11 października 2017 r. w Marsylii we Francji, których wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 2. Przesłanie, zgodnie z § 2 ust. 8 zgłoszenia z fotografiami oraz plikiem zawierającym skan podpisanych oświadczeń stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Zgłoszenia przesłane przez uczestnika eliminacji nie będą podlegały ocenie, o której mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

1) przesłania zgłoszeń niespełniających wymagania określone w ust. 5, ust. 6 lub ust. 7;

2) niezachowania wskazanego w ust. 8 terminu przesłania zgłoszeń wraz z oświadczeniami;

3) niedołączenia do wiadomości zawierającej zgłoszenie, oświadczeń o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do regulaminu;

4) przesłania przez uczestnika eliminacji więcej fotografii niż zostało wskazane w ust. 5, ust 6 i ust. 7.

 1. MSiT zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w eliminacjach zgłoszeń:

1) niespełniających kryteriów tematycznych konkursu wskazanych w § 1;

2) których treść narusza obowiązujące prawo lub prawa innych osób lub łamiące ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody
§ 3.

 1. Oceny zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów eliminacji dokona jury powołane przez Dyrektora Generalnego MSiT (zwane dalej ,,jury”). Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.

 2. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Education Award biorąc pod uwagę: poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (wykorzystanie nowatorskich metod działania), wpływ (zróżnicowanie poziomu aktywności, środowisk i kultur uczestników), zasięg, opłacalność (w tym źródła finansowania projektu), trwałość działań, powtarzalność (możliwość powtórzenia w innym środowisku) oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.

 3. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Workplace Award biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (zainteresowanie ze strony odbiorców), wpływ (różnorodność uczestników), zasięg, opłacalność (w tym źródła finansowania projektu), trwałość działań, powtarzalność (możliwość powtórzenia w innym środowisku) oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.

 4. Jury dokona oceny zgłoszeń w kategorii #BeActive Local Hero Award biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), kreatywność (zainteresowanie ze strony odbiorców), charakter podjętych działań (informowanie, inspirowanie, motywowanie), rozwiązania mające ułatwiać dostęp do sportu i aktywności fizycznej w sposób wolny od opłat lub bardzo niskim kosztem oraz najlepsze odzwierciedlenie idei „BeActive”.

 5. Wyniki eliminacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.etspolska.pl, po upływie 14 dni licząc od dnia zakończenia terminu wskazanego w § 2 ust. 8.

 6. Jury dokona wyboru trzech zwycięskich zgłoszeń spełniających najlepiej wymagania konkursu.

 7. Jury dokona wyboru maksymalnie 3 zgłoszeń konkursowych obejmujących wszystkie trzy kategorie nagród (tj. 1-1-1, 2-1-0 lub 3-0-0).

 8. Każdy ze zwycięskich zgłoszeń w eliminacjach zostanie nagrodzony bonem o wartości 500 pln, statuetką oraz zaproszeniem dla dwóch osób na galę podsumowującą Europejski Tydzień Sportu, organizowaną 13 października 2017 r. w Warszawie.

Własność intelektualna
§ 4.

 1. Poprzez przystąpienie do eliminacji uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem wyłonienia oraz nagrodzenia przez Jury jego zgłoszenia, przenosi nieodpłatnie, z dniem ogłoszenia wyników eliminacji, na Skarb Państwa – Ministra Sportu i Turystyki autorskie prawa majątkowe do zdjęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust 7 pkt 2. Organizator nabywa prawa autorskie z chwilą wręczenia nagrody stosownie do art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, uprawnia w szczególności do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania  zdjęciami, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust 7 pkt 2, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz 666, z późn zm.), czyli:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, na stronach www.etspolska.pl, www.msit.gov.pl, www.ec.europa.eu/sport oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. w ramach profilu Europejskiego Tygodnia Sportu, profilu Ministerstwa Sportu i Turystyki lub profilu powiązanego;

4) używania, edycji, kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania i publicznego wyświetlania lub publikowania w celach promocyjnych Europejskiego Tygodnia Sportu w broszurach, publikacjach, prezentacjach, plakatach, banerach, materiałach prasowych i telewizyjnych.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w szczególności wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

 2. Uczestnik, który został wyłoniony i nagrodzony, wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzanie zmian i modyfikacji w przedstawionych przez siebie zdjęciach, w tym do korzystania i rozporządzania ewentualnie powstałym opracowaniem. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest twórcą w całości lub części, pozyska on, przed dokonaniem zgłoszenia, skuteczną względem Organizatora bezterminową i nieodwołalną zgodę twórcy (twórców) w zakresie określonym w tym ustępie.

 3. Uczestnik, który został wyłoniony i nagrodzony, upoważnia Organizatora (z prawem udzielania dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworów, o których mowa w niniejszym § oraz zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów w sposób, który mógłby powodować ograniczenia w wykorzystywaniu utworów przez Organizatora, oraz zobowiązuje się uzyskać od twórców ww. utworów (jeśli Uczestnik nie jest sam twórcą w całości lub części) bezterminową i nieodwołalną zgodę na niewykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworów w sposób, który mógłby powodować ograniczenie w wykorzystywaniu utworów przez Organizatora, jak również bezterminowego i nieodwołalnego upoważnienia na rzecz Organizatora do wykonywania praw osobistych, w tym do wyrażania zgody na rozporządzanie utworami zależnymi, które mogą powstać w przyszłości.

 4. W razie konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich, w wyniku naruszenia ich praw, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu (zobowiązuje się do zaspokojenia wszystkich roszczeń z ww. tytułu) i pokryje Organizatorowi poniesione przez niego szkody oraz koszty związane z ewentualnym sporem, jeśli taki by zaistniał.

Zgody uczestników eliminacji do Konkursu
§ 5.

 1. Udział w eliminacjach jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników (osoby fizyczne) zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby eliminacji i konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 2. Udział w eliminacjach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w działaniach medialnych i promocyjnych związanych z #BeActive Awards 2017 oraz nominacjami do nagród. Dotyczy to również broszury informacyjnej, komunikatów prasowych, możliwych wywiadów dla prasy i wykorzystania wizerunku oraz wypowiedzi na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Sportu i w mediach społecznościowych.

 3. Udział w eliminacjach i konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na rozpowszechnianie
  i publiczne wyświetlanie wszystkich filmów wideo, obrazów, tekstów lub innych praw własności intelektualnej, które mogą wynikać z udziału w #BeActive Awards 2017 lub związanej z nimi promocji i przyznają Komisji Europejskiej wieczyste prawo do wyłącznego używania, edycji, kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i publicznego wyświetlania lub publikowania wszystkich filmów wideo, obrazów, tekstów lub innych praw własności intelektualnej w dowolnym celu, w jakiejkolwiek formie, na stronie Europejskiego Tygodnia Sportu lub w innych miejscach, w celach promocyjnych lub związanych z organizacją imprez promocyjnych zarówno lokalnie, jaki i na świecie zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 1 #BeActive Education kliknij tutaj.

Załącznik nr 2 #BeActive Workplace kliknij tutaj.

Załącznik nr 3 #BeActive Local Hero kliknij tutaj.

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kliknij tutaj

 Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +